lørdag 13. august 2022

Myndighetene må ta kontroll over kraftmarkedet

Leserinnlegg i avisa Ytringen 11/8 22

EU la i slutten av mai fram en plan for å bedre energiforsyningen i EU. Olje- og energidepartementet har på bakgrunn av dette sendt et forslag om endring av norsk energilovgivning ut på høring med frist 22. august. Dette er min høringsuttalelse sendt til Olje- og energidepartementet den 29/7:

Så vidt jeg forstår er EUs plan (Repower EU) en plan for blant annet å hastebehandle konsesjoner for nye vindkraftverk både til lands og til havs. Denne vil da også kunne gjøres gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen (fornybardirektivet). Forslagene innebærer etter min mening en dramatisk utvidelse av sentrale myndigheters adgang til å tildele konsesjoner sett i forhold til tidligere regime. Blant annet ved at konsesjoner skal kunne gis uten spesifikke krav til konsekvensutredninger. Dette vil etter mitt syn være totalt uakseptabelt.

Generelt er min holdning at vi for øyeblikket har nok fornybar energi i Norge. Dernest at vindkraftverk, både til lands og til vanns, er en dårlig løsning, først og fremst på grunn av de store inngrepene i naturen, at de er svært kostbare og ressurskrevende å bygge og at de er til hinder for tradisjonell næringsvirksomhet som reindrift og fiske. De eneste områdene der jeg eventuelt kan akseptere vindkraft er i og omkring store byer eller industrianlegg, der infrastruktur og andre forhold ligger til rette og der naturmiljøet på forhånd er ødelagt.

Dernest er det klart for meg at Norge aldri kan bli noe «batteri» for EU i form av tilførsel av såkalt grønn energi, slik myndighetene later til å tro. Denne tilførselen vil uansett aldri kunne bli noe annet enn et svært lite tilskudd til energiforsyningen i EU. I perioder der vi har overskudd av kraft i Norge vil det sjølsagt være aktuelt, men da uten at dette i vesentlig grad går ut over prisene og strømforsyningen i det norske markedet, slik tilfellet er nå. Vi kan ikke bygge ned norsk natur for å gi EU «en grønn maske».

Når det er sagt har jeg ingen problemer med å godta å måtte betale mer for strømmen enn det vi gjør her i Midt-Norge for tida, spesielt ikke når overskuddet går til det offentlige. Så lenge vi ikke har ubegrensa tilgang til rein kraft – verken i Norge eller andre deler av verden – må vi lære oss å husholdere med krafta, og det klarer vi nok ikke uten at prisen går vesentlig opp.

Derimot er jeg svært kritisk til de store prisforskjellene vi har her i landet og den katastrofalt dårlige måten myndighetene har handtert dette problemet på. Vi kan ikke overlate til markedet å styre kritisk infrastruktur som kraftproduksjon og strømforsyning. Strømstøtte er bare et bevis på at myndighetene totalt har mistet – eller frasagt seg - kontrollen over strømmarkedet.

Jeg vil til slutt påpeke at en høringsfrist satt til 22. august er uakseptabel kort. Like uakseptabelt er det at underlagsdokumentasjonen ikke foreligger på norsk. Jeg vil derfor mene at et rimelig krav må være at all underlagsdokumentasjon oversettes til norsk, samt at høringsfristen settes til minimum 8 uker etter at underlagsdokumentasjonen foreligger på norsk, i tråd med krav fra organisasjonen Motvind Norge.

Se innlegget her